با كيفيت ايرانى، ميلفه پسر جوونه اورده خونش و از كس بش ميده بينشم با حرف ميزنه